Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Agricultura -> Banc de Terres Agrícoles

Banc de Terres Agrícoles

Tornar Imprimir

Les Bases Reguladores del Banc de Terres Agrícoles de Benifaió es van aprovar en sessió plenària de data 27 de novembre del 2012.

Amb el Banc de Terres es pretén informar i facilitar el contacte entre els propietaris de parcel·les aptes per a l'explotació agrícola ubicades en el terme municipal i persones interessades en el seu cultiu.

Per a més informació, sol·licitud d'impresos d'alta en el banc de terra o sol·licitud de consulta de titulars de les parcel·les incloses en el banc de terres , pot dirigir-se a la secretària del Consell Agrari Municipal , tercera planta de l'Ajuntament o bé cridant al telèfon 961781019.

BASES REGULADORES DEL BANC DE TERRES AGRÍCOLES DE BENIFAIÓ


EXPOSICIÓ DE MOTIUS.-

El Banc de Terres de Benifaió és una iniciativa del Consell Agrari Municipal , amb la que s'intenta pal·liar l'abandó de les parcel·les rústiques i al mateix temps intentar donar solució a la creixent problemàtica agroambiental derivada de l'abandó dels camps, com ara la proliferació de plagues, rosegadors, erosió del sòl, degradació paisatgística, així com el no menys important risc d'incendi, contribuint d'esta manera al manteniment del paisatge agrari del terme municipal.

La creació d'este Banc de Terres pretén incentivar als propietaris de parcel·les abandonades a la seua posada en cultiu a través de terceres persones, la qual cosa ,a mig i a llarg termini, redundaria en una disminució dels problemes agroambientals anteriorment descrits .

OBJECTE.-

Constituïx l'objecte de les presents Bases Reguladores la creació i el funcionament del Banc de Terres de Benifaió, la finalitat del qual és:

1.- Posar en valor les terres agrícoles abandonades o en previsió d'abandó.
2.- Frenar la pèrdua de superfície útil.
3.- Evitar situacions d'abandó de cultius pal·liant, en la mesura que siga possible, els problemes agroambientals que genera.

Amb el Banc de Terres es pretén informar i facilitar el contacte entre els propietaris de parcel·les aptes per a l'explotació agrícola ubicades en el terme municipal i persones interessades en el seu cultiu.

NATURALESA JURÍDICA DEL BANC DE TERRES AGRÍCOLES DE BENIFAIÓ.-

1.- El Banc de Terres Agrícoles de Benifaió és un registre administratiu de caràcter públic que està format per parcel·les aptes per a l'explotació agrícola els propietaris del qual hagen sol·licitat voluntàriament la seua inscripció en el banc de terres. Este registre funcionarà com un instrument de posada en contacte entre l'oferta i la demanda de parcel·les rústiques cultivables ubicades en el terme municipal de Benifaió.

2.- La cessió de dades personals dels propietaris que sol·liciten la inclusió de les parcel·les en el Banc de Terres , serà autoritzada expressament per aquells en la sol·licitud d'alta que portarà adjunta l'autorització a l'Ajuntament de Benifaió per a cedir les dades incloses en el banc de terres a tercers cultivadors interessats.
Les dades personals incloses en el registre del Banc de Terres ho seran amb finalitat exclusivament administrativa i estaran sotmesos al règim jurídic establit per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seua normativa de desplegament.

3.- El registre del Banc de Terres tindrà únicament caràcter informatiu, sense que produïsca cap efecte sobre el règim jurídic de les parcel·les incloses, ni sobre el dret de propietat ni altres drets o gravàmens sobre les mateixes i sense que constituïsca prova del dret de propietat o altres drets sobre les finques.


FUNCIONAMENT DEL BANC DE TERRES AGRÍCOLES DE BENIFAIÓ.-

1.- El Banc de Terres Agrícoles de Benifaió tindrà la seua seu en el Consell Agrari Municipal de Benifaió siti en l'Ajuntament de Benifaió , Plz. Major, 15 , 46450 Benifaió.

El registre del Banc de Terres contindrà exclusivament les dades següents:

- Els números de polígons i parcel·les, i superfície de les mateixes incloses en el banc de terres a instància dels titulars que declaren ser els seus legítims propietaris.
- Nom i cognoms, DNI, direcció, telèfon i correu electrònic del titular que ha sol·licitat la inclusió d'una o diverses parcel·les en el Banc de Terres.

La consulta de les dades del registre del Banc de Terres Agrícoles de Benifaió podrà ser sol·licitada per aquelles persones interessades en el cultiu de parcel·les i tindrà com a única finalitat facilitar el contacte entre propietari i futur cultivador.

El Consell Agrari Municipal s'abstindrà d'intervindre, orientar o assessorar sobre els negocis jurídics que, si és el cas, puguen arribar a celebrar els interessats que s'hagen posat en contacte a través del banc de terres.

2.- Sol·licitud d'alta de parcel·les en el Banc de Terres.

Les persones que sol·liciten l'alta de parcel·les en el registre del banc de terres declararan davall la seua exclusiva responsabilitat que són els seus legítims propietaris, eximint-se l'Ajuntament de Benifaió de qualsevol responsabilitat de la dita declaració.

Les persones propietàries de parcel·les agrícoles ubicades en el terme municipal de Benifaió que desitgen la seua inclusió en el banc de terres podran sol·licitar l'alta en el registre d'entrada de l'Ajuntament , per mitjà de l'imprés normalitzat que s'adjunta a les presents bases en l'annex I, el qual contindrà:

- L'autorització expressa del propietari a l'Ajuntament de Benifaió per a la inclusió de la parcel·la o parcel·les en el banc de terres.
- L'autorització expressa del propietari a l'Ajuntament de Benifaió per a cedir les seues dades personals bàsiques (Nom i cognoms i telèfon) als tercers interessats en el cultiu quan sol·liciten expressament la seua consulta a través de l'imprés corresponent.

Esta cessió de dades degudament autoritzada serà unidireccional, açò és, se cediran les dades bàsiques del titular o titulars de la parcel·la o parcel·les a aquells interessats en el seu cultiu que sol·liciten expressament la seua consulta en el banc de terres.

3.- Sol·licitud de consulta del Banc de Terres.

Qualsevol persona interessada podrà consultar el llistat de parcel·les que hagen sigut donades d'alta en el Banc de Terres Agrícoles de Benifaió en el Consell Agrari Municipal. Dita llistada contindrà exclusivament els número de polígon , parcel·la i superfície, sense incloure en cap cas dades de caràcter personal.

Una vegada consultada dita llistada, les persones interessades a contactar amb els titulars de determinades parcel·les incloses en el Banc de Terres Agrícoles de Benifaió hauran de presentar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Benifaió una sol·licitud de consulta per mitjà de l'imprés normalitzat que s'adjunta a les presents bases en l'annex II, en la que constarà el seu nom i cognoms, direcció, telèfon i adreça de correu electrònic, així com la parcel·la o parcel·les concretes amb els titulars de la qual desitgen posar-se en contacte.

La presentació d'esta sol·licitud únicament donarà dret a la consulta de les dades personals bàsiques ( nom i cognoms i telèfon) dels propietaris de les parcel·les en el cultiu de la qual estan interessats els sol·licitants de la consulta, i la cessió dels quals a terceres persones interessades haurà sigut expressament autoritzada per aquells.

La sol·licitud de consulta del banc de terres no donarà dret en cap cas a l'obtenció de còpies de les dades del registre, sinó únicament a la seua consulta en la seu del mateix.

4.- Sol·licitud de baixa de parcel·les en el Banc de Terres.

El propietari que ja haja arrendat la seua parcel·la, o per qualsevol motiu, ja no desitja oferir el seu cultiu a terceres persones, haurà de comunicar-ho immediatament a través de l'imprés normalitzat que s'adjunta a les presents bases en l'annex III, en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Benifaió.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es